Adatvédelmi nyilatkozat

1. SZOLGÁLTATÓ

1.1. A www.aluteve.hu honlapot és az azon működő online tartalmat Bódi Tibor egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2. Bódi Tibor, mint Szolgáltató adatai: A Szolgáltató adatai az impresszumban megtalálható.

2. A SZABÁLYZAT TÁRGYA

2.1. A jelen SZABÁLYZAT tartalmazza a Szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit és szabályait.

2.2. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják a rögzített, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza bármely adat megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását vagy törlését. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

2.3. A jelen SZABÁLYZAT által hivatkozott irányadó jogszabályok, jogforrások:

2.3.1. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

2.3.2. „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről irányadó 2013. évi V. törvény;

3. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

3.1. Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, a jelen SZABÁLYZAT-on tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a jelen SZABÁLYZAT megismerésének és elfogadásának tényét, valamint a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

3.2. A Honlapon történő, azzal összefüggő adatkezelés jogalapja az Info Tv. 5. § (1)

bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a kapcsolatfelvételi célból történő kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3.3. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybe vételének nyújtásának biztosítása, az esetleges visszaélések elkerülése. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kapcsolatfelvétellel és érdeklődéssel összefüggésben, a személyazonosság és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ettől eltérő adatkezelés – a Felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában – nem lehetséges.

3.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő, illetve beazonosításra nem alkalmas adatok célja kizárólag a Szolgáltatóhoz kapcsolódó statisztikai adatok és elemzések készítése, vásárlási és látogatási adatok összeállítása, a Honlap fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

3.5. A Szolgáltató a Felhasználó által közölt adatok valóságtartalmáért nem felel, a Felhasználó által megadott személyes adatokat ellenőrzésére módja és lehetősége nincs. Ennek megfelelően a Felhasználó elektronikus levélcímének és adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott elektronikus levélcímről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint a megjelölt kapcsolattartási adatokon az elérhetősége (így különösen a visszaigazolása fogadása) biztosított. A Felhasználó polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy kifejezetten és kizárólag a saját adataival veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.

3.6. A Felhasználóval kapcsolatos adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató vezető tisztségviselői és munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat – kifejezett törvényi felhatalmazás hiányában – harmadik személyekkel nem ismertethetik meg, nem tehetik számukra hozzáférhetővé. A jelen korlátozástól eltérően a Szolgáltató igényérvényesítésével összefüggésben a (különösen jogi) szakértői, valamint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás nem minősül a jelen SZABÁLYZAT megszegésének.